Θεματικές Ενότητες
Ενότητα Ι - Θεωρητικό Υπόβαθρο & Εργαλεία
Ενότητα ΙΙ - Θεματικές Υποπεριοχές –(Cases)
Ενότητα ΙΙΙ - O ρόλος του Μηχανικού