Επικοινωνία
  • Δ. Λαμπράκης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας,
    Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός,
    Τηλέφωνο 210 772 2158,
    e-mail: dlab@central.ntua.gr